Hifa-Oil

Certifikati

Poslovna politika

Poslovna politika

Poslovna politika

KOREKTAN KUPAC ZASLUŽUJE MAKSIMALAN ANGAŽMAN DOBAVLJAČA

Provođenje politike kvaliteta i okoliša, a u cilju postizanja predviđenih unaprijed zacrtanih ciljeva nameće poslovodstvu i radnicima da: 

 • Svoj odnos spram poslovnih obaveza isključivo podrede zacrtanim ciljevima, svoje ponašanje usklade sa manirima svojstvenim lojalnim poslovnim ljudima.
 • Permanentno ulažu napore u pravcu rješavanja potreba kupaca, sa namjerom da razvijanje poslovne saradnje ima pozitivnu tendencu koja treba rezultirati stvaranjem „privrženog kupca“,
 • Kontinuirano rade na izgradnji korektnih odnosa sa dobavljačima, u namjeri prevazilaženja svake poteškoće i u najtežim periodima poslovanja a to podrazumijeva brižljiv izbor kvalitetnih dobavljača i uspostavljanje međusobnih partnerskih odnosa, te od dobavljača zahtjevati da razvijaju politiku zaštite okoline na osnovu načela „HIFA OIL“ Tešanj,
 • Utvrde poduzimanje odgovarajućih mjera za smanjenje mogućih štetnih uticaja na okolinu, (stalan zadatak je pronalazak alternativnih rješenja tj. zamjena onih aspekata koji mogu izazvati štetan utjecaj na okoliš i uvođenjem materijala/sirovina koji će dati manje otpada a time i smanjiti potrošnju energenata prilikom njihove upotrebe)
 • Graditi prepoznatljiv image koji uvažava ambijent u kojem se realizuju ciljevi, a ne narušavaju kulturni, nacionalni,vjerski i drugi odnosi unutar zajednice.
 • Razvijati kreativnost i progresivan odnos u kolektivu uvažavajući i potrebe radnika,te njihove radne mogućnosti. obrazovanje i obučavanje zaposlenih u cilju podizanja kulture o kvalitetu i sprovođenja politike kvaliteta, kao i politike upravljanja okolinom,
 • Utvrde značajne aspekte i uticaje na okoliš,
 • Intenzivno razvijati duh poštivanja načela zakona (stalno usklađivanje s važećim zakonima i drugim propisima) koji moraju biti osnova u kretanju ka zacrtanim ciljevima,
 • U toku provođenja ciljeva ostati dosljedan poštivanju zaštite zdravlja radnika, te zaštite okoliša kao temeljnim vrijednostima u provođenju politike kvaliteta i okoliša,
 • Aktivnost provoditi na način da se sve mjere potrebne za provođenje politike kvaliteta i okoliša međusobno dopunjavaju u cilju stvaranja novih vrijednosti,
 • Provođenje ovih aktivnosti zaključiti sa prijedlozima poboljšanja (stalno poboljšanje i prevenciju štetnih uticaja na okoliš) kao osnovu daljnjeg unapređenja odnosa i kontinuiranog razvoja preduzeća,
 • Rukovodstvo godišnje planira i implementira zajedno sa zaposlenicima procese mjerenja, analiza i poboljšanja, kako bi,
 • Osiguralo usklađenost sistema upravljanja kvalitetom i okoliša,
 • Stalno poboljšavalo efikasnost i efektivnost sistema upravljanja kvalitetom i okolišem i vršilo stalnu analizu okolišnih aspekata

Povezani sadržaj

Članice grupacije HIFA OIL